આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 15/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 15/11/2022 મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3400થી 4510 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1760થી 2800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1915
જુવાર 300 500
બાજરો 370 500
ઘઉં 400 551
મગ 1000 1305
અડદ 900 1605
મઠ 1000 1425
ચોળી 900 1015
મેથી 850 1000
ચણા 800 875
મગફળી જીણી 1000 1875
મગફળી જાડી 900 1245
એરંડા 1380 1409
તલ 2500 3210
રાયડો 1100 1270
લસણ 50 170
જીરૂ 3400 4510
અજમો 1760 2800
ધાણા 1400 1865
ડુંગળી 100 421
મરચા સૂકા 2000 6070
સોયાબીન 900 1122
વટાણા 400 600

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3861થી 4571 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચાનો ભાવ રૂ. 1601થી 7601 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 500 584
ઘઉં ટુકડા 510 612
કપાસ 1501 1866
સીંગદાણા 1411 1621
શીંગ ફાડા 791 1581
એરંડા 1111 1431
તલ 2526 3211
જીરૂ 3861 4571
ઈસબગુલ 2000 2000
કલંજી 1401 2491
વરિયાળી 1901 2001
ધાણા 1000 2091
ધાણી 1111 2051
મરચા 1601 7601
લસણ 111 386
ડુંગળી 71 461
જુવાર 481 801
મકાઈ 431 511
મગ 801 1491
ચણા 786 866
વાલ 1191 2231
અડદ 721 1531
ચોળા/ચોળી 851 1261
મઠ 1401 1581
તુવેર 951 1471
સોયાબીન 1000 1176
રાઈ 676 1211
મેથી 641 981
ગોગળી 800 1171
વટાણા 351 871

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 3000થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2050 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1785
ઘઉં 400 535
ઘઉં ટુકડા 450 540
બાજરો 350 402
જુવાર 585 585
મકાઈ 501 501
ચણા 710 858
અડદ 1300 1590
તુવેર 900 1431
મગફળી જીણી 1000 1206
મગફળી જાડી 950 1315
મગફળી ૬૬નં. 1100 1520
એરંડા 1100 1420
તલ 2700 3322
તલ કાળા 2600 3040
જીરૂ 3000 4000
ધાણા 1800 2050
મગ 1000 1420
સીંગદાણા જાડા 1200 1485
સોયાબીન 1000 1204
રાઈ 1090 1090
મેથી 700 975
કલંજી 1941 1941

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4542 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2590થી 3000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1751 1887
ઘઉં 491 583
તલ 1835 3393
મગફળી જીણી 1000 1380
જીરૂ 2580 4542
બાજરો 480 480
મકાઈ 460 460
અડદ 1200 1500
ચણા 754 842
ગુવારનું બી 850 1010
તલ કાળા 2590 3000
સોયાબીન 968 1141
ધાણા 1245 1551

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1575થી 1875 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2340થી 3250 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1585 1875
મગફળી ૯નં. 1325 1761
મગફળી મઠડી 1211 1511
મગફળી જાડી 1050 1262
તલ 2340 3250
ઘઉં ટુકડા 473 620
બાજરો 382 551
જુવાર 416 670
સોયાબીન 890 1133
અડદ 1133 1425
મગ 1400 1400
ચણા 734 896
તુવેર 1000 1000
મેથી 900 900
રાઈ 1150 1200

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 3020થી 3419 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મગનો ભાવ રૂ. 1575થી 1824 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1575 1824
શીંગ નં.૫ 1174 1408
શીંગ નં.૩૯ 1100 1213
શીંગ ટી.જે. 1101 1182
મગફળી જાડી 1086 1313
જુવાર 441 838
બાજરો 401 551
ઘઉં 431 678
મકાઈ 605 605
અડદ 1199 1776
મગ 1404 1404
સોયાબીન 1085 1141
ચણા 712 845
તલ 3020 3419
મેથી 980 980
રજકો 2490 2490
ડુંગળી 100 380
ડુંગળી સફેદ 140 411
નાળિયેર (100 નંગ) 306 1800

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3750થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1805થી 1894 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1805 1894
ઘઉં લોકવન 490 538
ઘઉં ટુકડા 495 583
જુવાર સફેદ 625 829
જુવાર પીળી 475 521
બાજરી 290 401
મકાઇ 390 430
તુવેર 1015 1440
ચણા પીળા 760 900
ચણા સફેદ 1600 2640
અડદ 1186 1545
મગ 1300 1568
વાલ દેશી 1740 2011
વાલ પાપડી 2020 2180
ચોળી 1160 1390
મઠ 1300 1600
વટાણા 410 735
કળથી 750 1165
સીંગદાણા 1600 1700
મગફળી જાડી 1050 1308
મગફળી જીણી 1070 1260
અળશી 850 1211
તલી 2900 3200
સુરજમુખી 765 1150
એરંડા 1400 1422
અજમો 1765 1970
સુવા 1250 1521
સોયાબીન 990 1135
સીંગફાડા 1275 1580
કાળા તલ 2598 3096
લસણ 100 311
ધાણા 1770 1990
મરચા સુકા 2480 6410
ધાણી 1940 2054
વરીયાળી 1800 2111
જીરૂ 3750 4500
રાય 1150 1300
મેથી 950 1150
કલોંજી 2200 2421
રાયડો 1050 1190
રજકાનું બી 3300 3800
ગુવારનું બી 1000 1050

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment