આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 15/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 15/12/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, અમરેલી, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3525થી 5100 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1675થી 4875 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1770
બાજરો 418 530
ઘઉં 400 559
મગ 900 1550
અડદ 800 1570
ચોળી 1190 1425
ચણા 850 935
મગફળી જીણી 1000 1370
મગફળી જાડી 900 1260
એરંડા 1200 1427
તલ 2000 2850
લસણ 50 395
જીરૂ 3525 5100
અજમો 1675 4875
ધાણા 1440 1630
ડુંગળી 35 230
મરચા સૂકા 1700 5100
સોયાબીન 905 1068
વટાણા 525 700

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 5191 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1751 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં ટુકડા 510 630
કપાસ 1651 1756
મગફળી જીણી 921 1321
મગફળી જાડી 811 1311
શીંગ ફાડા 726 1521
એરંડા 1001 1441
તલ 2011 2921
જીરૂ 3500 5191
કલંજી 1601 2481
ધાણા 1000 1751
ધાણી 1100 1751
મરચા 1601 5301
લસણ 111 346
ગુવારનું બી 481 1111
બાજરો 401 491
જુવાર 851 911
મકાઈ 211 431
મગ 801 1531
ચણા 831 931
વાલ 1000 2176
અડદ 801 1521
ચોળા/ચોળી 800 1481
મઠ 1301 1561
તુવેર 751 1471
સોયાબીન 956 1091
રાઈ 721 1141
મેથી 676 981
ગોગળી 591 1051
કાળી જીરી 2001 2001
સુરજમુખી 951 951
વટાણા 351 751

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 890થી 1763 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1600થી 3024 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 890 1763
શિંગ મઠડી 1021 1205
શિંગ મોટી 830 1307
શિંગ દાણા 1247 1500
તલ સફેદ 1600 3024
તલ કાળા 1950 2607
બાજરો 465 555
જુવાર 540 795
ઘઉં બંસી 580 580
ઘઉં ટુકડા 503 612
ઘઉં લોકવન 426 581
મગ 800 1455
અડદ 1101 1332
ચણા 700 940
તુવેર 630 1331
જીરું 1610 5031
ધાણા 815 1599
મેથી 800 1007
સોયાબીન 800 1068

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1450થી 1744 સુધીનો બોલાયો હતો તથા જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4900 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1751
ઘઉં 480 543
ઘઉં ટુકડા 500 553
બાજરો 400 400
જુવાર 775 775
ચણા 780 914
અડદ 1110 1535
તુવેર 1100 1540
મગફળી જીણી 1000 1219
મગફળી જાડી 950 1322
સીંગફાડા 1300 1475
એરંડા 1375 1430
તલ 2450 2828
તલ કાળા 2490 2490
જીરૂ 4000 4900
ધાણા 1450 1744
મગ 1200 1464
સોયાબીન 1000 1120
રાઈ 900 900

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2730થી 5150  સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1760થી 2710 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1670 1788
ઘઉં 508 582
તલ 1760 2710
મગફળી જીણી 830 1396
જીરૂ 2730 5150
મગ 1300 1420
મઠ 1300 1504
અડદ 1101 1501
ચણા 862 1000
એરંડા 1300 1420
ગુવારનું બી 1030 1070
તલ કાળા 2505 2739
સોયાબીન 854 1063
રાયડો 1000 1100
કળથી 1200 1200

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2600થી 2900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1600થી 1720 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1720
શીંગ નં.૫ 1432 1432
શીંગ નં.૩૯ 790 1287
મગફળી જાડી 1160 1321
જુવાર 401 800
બાજરો 420 661
ઘઉં 496 638
અડદ 1460 1460
સોયાબીન 1019 1081
ચણા 809 853
તલ 2600 2900
અજમો 1806 1806
ડુંગળી 78 332
ડુંગળી સફેદ 170 333
નાળિયેર (100 નંગ) 399 1630

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4100થી 5351  સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1670થી 1780 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1670 1780
ઘઉં લોકવન 515 550
ઘઉં ટુકડા 500 650
જુવાર સફેદ 645 828
જુવાર પીળી 475 551
બાજરી 295 455
તુવેર 1030 1449
ચણા પીળા 850 931
ચણા સફેદ 1750 2700
અડદ 1116 1529
મગ 1110 1537
વાલ દેશી 2125 2275
વાલ પાપડી 2275 2360
મઠ 1100 1750
વટાણા 400 976
કળથી 1050 1385
સીંગદાણા 1590 1680
મગફળી જાડી 1120 1365
મગફળી જીણી 1100 1250
તલી 2550 2869
સુરજમુખી 775 1130
એરંડા 1360 1435
અજમો 1750 1935
સુવા 1275 1421
સોયાબીન 1010 1083
સીંગફાડા 1170 1580
કાળા તલ 2380 2624
લસણ 100 300
ધાણા 1525 1700
મરચા સુકા 2500 4500
ધાણી 1500 1640
જીરૂ 4100 5351
રાય 1040 1200
મેથી 940 1136
કલોંજી 2240 2436
રાયડો 1000 1175
રજકાનું બી 3200 3600
ગુવારનું બી 1120 1175

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment