આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 16/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 16/11/2022 બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 4575 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1400થી 2830 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1540 1910
બાજરો 370 475
ઘઉં 405 549
મગ 300 800
અડદ 900 1570
ચોળી 950 1300
વાલ 1000 1600
મેથી 750 880
ચણા 800 881
મગફળી જીણી 1000 1925
મગફળી જાડી 900 1245
એરંડા 1400 1421
તલ 2400 3250
રાયડો 1100 1276
લસણ 50 258
જીરૂ 3600 4575
અજમો 1400 2830
ગુવાર 900 975
ડુંગળી 100 425
મરચા સૂકા 2410 6545
સોયાબીન 900 1118
વટાણા 500 890
કલોંજી 1800 2050

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3826થી 4591 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચાનો ભાવ રૂ. 1401થી 7201 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 510 578
ઘઉં ટુકડા 520 602
કપાસ 1701 1876
મગફળી જીણી 950 1311
મગફળી જાડી 850 1321
મગફળી નં.૬૬ 1200 1600
સીંગદાણા 1571 1571
શીંગ ફાડા 801 1531
એરંડા 1176 1436
તલ 2251 3181
કાળા તલ 2351 2901
જીરૂ 3826 4591
ઈસબગુલ 2126 2126
કલંજી 1371 2451
ધાણા 1000 2061
ધાણી 1100 2151
મરચા 1401 7201
લસણ 111 361
ડુંગળી 71 441
બાજરો 451 481
જુવાર 550 761
મગ 800 1501
ચણા 776 871
અડદ 701 1541
ચોળા/ચોળી 1000 1426
મઠ 1471 1571
તુવેર 801 1461
સોયાબીન 1000 1136
રાયડો 1181 1181
રાઈ 1191 1191
મેથી 676 1051
ગોગળી 791 1141
સુરજમુખી 1026 1026
વટાણા 426 851

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2300થી 2892 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 1966 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1750 1811
ઘઉં 420 511
ઘઉં ટુકડા 480 568
બાજરો 300 458
જુવાર 700 700
ચણા 720 880
અડદ 1300 1589
તુવેર 1000 1447
મગફળી જીણી 1050 1256
મગફળી જાડી 950 1300
તલ 2440 3280
તલ કાળા 2300 2892
જીરૂ 4040 4040
ધાણા 1800 1966
મગ 1010 1500
સીંગદાણા જાડા 1250 1500
સોયાબીન 1000 1194
મેથી 900 900
રાઈ 1000 1130

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2687થી 3046 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1775 1931
ઘઉં 491 585
તલ 2700 3200
મગફળી જીણી 1001 1385
જીરૂ 2580 4600
મગ 1260 1316
અડદ 1303 1467
ચણા 708 880
ગુવારનું બી 775 1025
તલ કાળા 2687 3046
સોયાબીન 1003 1111
મેથી 700 860

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1853 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2391થી 3181 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1853
મગફળી ૯નં. 1300 1741
મગફળી મઠડી 1250 1485
મગફળી જાડી 1050 1272
તલ 2391 3181
તલ કાળા 2888 2888
ઘઉં ટુકડા 442 621
બાજરો 420 554
જુવાર 421 421
મકાઈ 385 385
સોયાબીન 862 1131
અડદ 1000 1398
ચણા 670 848
મેથી 911 911
અજમો 1276 1276

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2997થી 3256 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મગનો ભાવ રૂ. 950થી 1486 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1832
શીંગ નં.૫ 1286 1437
શીંગ નં.૩૯ 1100 1261
શીંગ ટી.જે. 1100 1200
મગફળી જાડી 1014 1362
જુવાર 483 775
બાજરો 400 557
ઘઉં 430 680
મકાઈ 400 615
અડદ 950 1600
મગ 950 1486
સોયાબીન 1071 1134
ચણા 711 1031
તલ 2997 3256
તલ કાળા 2852 2901
મેથી 630 865
ચોળી 1345 1345
ડુંગળી 100 411
ડુંગળી સફેદ 112 406
નાળિયેર (100 નંગ) 611 1790

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4568 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1810થી 1910 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1810 1910
ઘઉં લોકવન 480 540
ઘઉં ટુકડા 500 590
જુવાર સફેદ 650 830
જુવાર પીળી 425 490
બાજરી 285 405
તુવેર 1075 1435
ચણા પીળા 760 899
ચણા સફેદ 1900 2600
અડદ 1150 1525
મગ 1250 1537
વાલ દેશી 1850 2211
વાલ પાપડી 2000 2550
ચોળી 1000 1350
મઠ 1200 1660
વટાણા 425 1070
કળથી 765 1140
સીંગદાણા 1610 1700
મગફળી જાડી 1120 1355
મગફળી જીણી 1090 1270
અળશી 1100 1260
તલી 2850 3290
સુરજમુખી 785 1150
એરંડા 1375 1434
અજમો 1725 2005
સુવા 1275 1560
સોયાબીન 1000 1125
સીંગફાડા 1260 1590
કાળા તલ 2620 2910
લસણ 101 300
ધાણા 1740 2000
મરચા સુકા 2100 8100
ધાણી 1920 2100
વરીયાળી 1800 2380
જીરૂ 3700 4568
રાય 1080 1270
મેથી 950 1181
કલોંજી 2200 2425
રાયડો 1050 1170
રજકાનું બી 3200 3900
ગુવારનું બી 1010 1060

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment