આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 17/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 17/11/2022 ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1400થી 3370 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1925
બાજરો 370 505
ઘઉં 400 565
મગ 1100 1560
અડદ 900 1555
તુવેર 900 1005
ચોળી 1100 1405
વાલ 1100 1445
ચણા 825 870
મગફળી જીણી 1000 1840
મગફળી જાડી 900 1250
તલ 2500 3100
રાયડો 900 1238
લસણ 50 337
જીરૂ 3200 4500
અજમો 1400 3370
ધાણા 1000 1805
ડુંગળી 100 425
મરચા સૂકા 1850 6055
સોયાબીન 900 1093
વટાણા 500 807

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3201થી 4581 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચાનો ભાવ રૂ. 1401થી 7101  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 500 578
ઘઉં ટુકડા 500 592
કપાસ 1531 1891
મગફળી જીણી 940 1291
મગફળી જાડી 830 1326
શીંગ ફાડા 891 1601
એરંડા 1000 1436
તલ 2501 3291
જીરૂ 3201 4581
કલંજી 1541 2441
ધાણા 1000 2011
ધાણી 1100 2151
મરચા 1401 7101
લસણ 111 351
ડુંગળી 71 421
ગુવારનું બી 861 1041
બાજરો 351 501
જુવાર 601 811
મકાઈ 441 461
મગ 726 1521
ચણા 796 881
વાલ 1476 2381
અડદ 751 1531
ચોળા/ચોળી 826 1431
તુવેર 1081 1471
સોયાબીન 976 1131
રાયડો 1001 1191
રાઈ 976 1171
મેથી 751 991
અજમો 1701 1701
ગોગળી 791 1141
કાળી જીરી 1976 1976
સુરજમુખી 891 1101
વટાણા 431 911

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 3800થી 4300 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 1992 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1770 1890
ઘઉં 440 550
ઘઉં ટુકડા 460 553
બાજરો 300 400
ચણા 780 868
અડદ 1300 1580
તુવેર 1000 1437
મગફળી જીણી 1000 1546
મગફળી જાડી 950 1318
તલ 2500 3300
તલ કાળા 2400 2895
જીરૂ 3800 4300
ધાણા 1750 1992
મગ 1100 1250
સીંગદાણા જાડા 1250 1500
સોયાબીન 1000 1189
મેથી 800 1000
રાઈ 1140 1140

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4564 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2701થી 2908 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1751 1907
ઘઉં 455 573
તલ 1815 3251
મગફળી જીણી 1050 1380
જીરૂ 2550 4564
બાજરો 484 504
અડદ 1326 1512
ચણા 701 827
એરંડા 1412 1432
ગુવારનું બી 1020 1074
તલ કાળા 2701 2908
સોયાબીન 940 1102
મેથી 600 850

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1705થી 1860 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2105થી 3375 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1705 1860
મગફળી ૯નં. 1300 1717
મગફળી મઠડી 1250 1460
મગફળી જાડી 1050 1270
તલ 2105 3375
તલ કાળા 2700 3851
ઘઉં ટુકડા 495 614
બાજરો 374 579
જુવાર 481 635
સોયાબીન 1000 1121
અડદ 1182 1404
મગ 3160 3160
ચણા 600 835
મેથી 933 933
રજકો 1000 3200

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2854થી 3341 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2701થી 3002 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
શીંગ નં.૫ 1271 1431
શીંગ નં.૩૯ 1068 1295
શીંગ ટી.જે. 1141 1155
મગફળી જાડી 1042 1309
એરંડા 1290 1290
જુવાર 544 820
બાજરો 326 541
ઘઉં 476 658
મકાઈ 441 441
અડદ 1352 2070
મગ 399 1366
સોયાબીન 800 1120
ચણા 710 991
તલ 2854 3341
તલ કાળા 2701 3002
તુવેર 1099 1099
રાઈ 1134 1134
ડુંગળી 100 442
ડુંગળી સફેદ 100 477
નાળિયેર (100 નંગ) 632 1834

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3960થી 4550 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1805થી 1892 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1805 1892
ઘઉં લોકવન 485 540
ઘઉં ટુકડા 500 600
જુવાર સફેદ 650 800
જુવાર પીળી 380 485
બાજરી 285 395
તુવેર 1125 1450
ચણા પીળા 784 911
ચણા સફેદ 1900 2550
અડદ 1176 1550
મગ 1250 1457
વાલ દેશી 1925 2205
વાલ પાપડી 2150 2560
ચોળી 1000 1500
મઠ 1200 1600
વટાણા 560 950
કળથી 785 1150
સીંગદાણા 1615 1700
મગફળી જાડી 1090 1366
મગફળી જીણી 1070 1258
અળશી 1100 1230
તલી 2900 3204
સુરજમુખી 750 1205
એરંડા 1215 1451
અજમો 1650 1940
સુવા 1325 1521
સોયાબીન 990 1120
સીંગફાડા 1290 1595
કાળા તલ 2540 2870
લસણ 102 301
ધાણા 1850 1940
મરચા સુકા 2500 6000
ધાણી 1881 2000
વરીયાળી 2180 2382
જીરૂ 3960 4550
રાય 1050 1250
મેથી 920 1150
કલોંજી 2217 2446
રાયડો 1000 1170
રજકાનું બી 3400 3900
ગુવારનું બી 1050 1105

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *