આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 22/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 22/11/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3105થી 4555 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1600થી 3475 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1450 1795
બાજરો 370 475
ઘઉં 440 547
મગ 900 1070
અડદ 900 1505
મઠ 1100 1700
ચોળી 1100 1350
મેથી 800 891
ચણા 825 880
મગફળી જીણી 1000 1955
મગફળી જાડી 900 1200
એરંડા 1180 1426
તલ 2600 3150
રાયડો 1000 1229
લસણ 80 344
જીરૂ 3105 4555
અજમો 1600 3475
ધાણા 1400 1830
ડુંગળી 115 450
મરચા સૂકા 1000 6000
સોયાબીન 900 1094
વટાણા 300 765

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1951 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 492 564
ઘઉં ટુકડા 494 576
કપાસ 1601 1776
શીંગ ફાડા 1151 1581
એરંડા 1076 1436
તલ 2500 3391
જીરૂ 3300 4551
કલંજી 1326 2481
ધાણા 1000 1951
ધાણી 1100 1931
મરચા 1701 6501
લસણ 111 331
ડુંગળી 61 441
ગુવારનું બી 1121 1121
જુવાર 501 881
મકાઈ 431 471
મગ 1001 1461
ચણા 796 891
વાલ 1300 2101
વાલ પાપડી 2501 2501
અડદ 851 1481
ચોળા/ચોળી 851 1376
મઠ 1531 1531
તુવેર 701 1451
સોયાબીન 971 1156
રાઈ 1131 1131
મેથી 871 1051
ગોગળી 761 1141
કાંગ 651 681
કાળી જીરી 976 2091
સુરજમુખી 591 941
વટાણા 361 931

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2710થી 4340 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1938 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1726
ઘઉં 440 543
બાજરો 400 462
ચણા 750 886
અડદ 1350 1549
તુવેર 1150 1438
મગફળી જીણી 1000 1600
મગફળી જાડી 900 1250
તલ 2500 3140
તલ કાળા 2400 2825
જીરૂ 2710 4340
ઈસબગુલ 2700 2700
ધાણા 1600 1938
મગ 1400 1472
સીંગદાણા જાડા 1440 1540
સોયાબીન 1000 1251
મેથી 736 1026
વટાણા 500 660

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4640 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2931 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1794
ઘઉં 485 559
તલ 250 3190
મગફળી જીણી 950 1472
જીરૂ 2540 4640
બાજરો 440 480
અડદ 1101 1435
ચણા 782 904
એરંડા 1400 1400
ગુવારનું બી 1184 1184
તલ કાળા 2000 2931
સોયાબીન 1006 1078
ધાણા 1830 1830
મેથી 824 940
રાઈ 1151 1151

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1400થી 1727 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2501થી 3400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1727
મગફળી ૯નં. 1325 1818
મગફળી મઠડી 1200 1480
મગફળી જાડી 1050 1260
તલ 2501 3400
તલ કાળા 2000 2500
ઘઉં ટુકડા 400 634
બાજરો 396 562
જુવાર 415 608
સોયાબીન 630 1085
મગ 1100 1522
ચણા 700 836
ધાણા 1375 2200
મેથી 945 945
રાજગરો 928 928

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2890થી 3211 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2690થી 2896 સુધીનો બોલાયો હતો.

 

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1501 1762
શીંગ નં.૫ 1200 1371
શીંગ નં.૩૯ 1112 1151
શીંગ ટી.જે. 1071 1159
મગફળી જાડી 700 1296
જુવાર 370 757
બાજરો 390 612
ઘઉં 431 628
મકાઈ 440 559
અડદ 550 1540
સોયાબીન 1030 1115
ચણા 702 831
તલ 2890 3211
તલ કાળા 2690 2896
તુવેર 851 1180
ધાણા 1600 1650
ડુંગળી 70 359
ડુંગળી સફેદ 135 487
નાળિયેર (100 નંગ) 601 1645

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4531 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1655થી 1760 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1655 1760
ઘઉં લોકવન 492 535
ઘઉં ટુકડા 495 594
જુવાર સફેદ 580 785
જુવાર પીળી 391 480
બાજરી 285 405
તુવેર 830 1405
ચણા પીળા 750 931
ચણા સફેદ 1700 2600
અડદ 1000 1525
મગ 1270 1520
વાલ દેશી 1850 2230
વાલ પાપડી 2150 2530
ચોળી 1280 1480
મઠ 1200 1500
વટાણા 465 1034
કળથી 835 1150
સીંગદાણા 1590 1680
મગફળી જાડી 1050 1260
મગફળી જીણી 1070 1230
તલી 2950 3151
સુરજમુખી 775 1180
એરંડા 1350 1459
અજમો 1575 1960
સુવા 1250 1540
સોયાબીન 990 1105
સીંગફાડા 1225 1575
કાળા તલ 2570 2780
લસણ 90 280
ધાણા 1725 1900
મરચા સુકા 1300 5800
ધાણી 1836 2100
વરીયાળી 2135 2135
જીરૂ 3700 4531
રાય 1080 1237
મેથી 920 1132
ઇસબગુલ 2101 2101
કલોંજી 1810 2435
રાયડો 1020 1160
રજકાનું બી 3400 4100
ગુવારનું બી 1150 1210

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *