આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 23/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 23/11/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3130થી 4490 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 2695 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1450 1815
જુવાર 500 845
બાજરો 370 485
ઘઉં 452 547
મગ 1100 1505
અડદ 900 1490
ચોળી 800 1065
મેથી 900 1000
ચણા 840 901
મગફળી જીણી 1000 1970
મગફળી જાડી 900 1210
એરંડા 1408 1408
તલ 2450 3050
રાયડો 1100 1226
લસણ 80 322
જીરૂ 3130 4490
અજમો 1500 2695
ડુંગળી 115 380
મરચા સૂકા 1200 5900
સોયાબીન 900 1090
વટાણા 300 765
કલોંજી 2100 2405

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3751થી 4561 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1100થી 1901 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 492 552
ઘઉં ટુકડા 494 580
કપાસ 1671 1786
મગફળી જીણી 910 1301
મગફળી જાડી 825 1291
શીંગ ફાડા 1201 1581
તલ 2526 3351
કાળા તલ 2100 2726
જીરૂ 3751 4561
કલંજી 1301 2431
ધાણા 1100 1901
ધાણી 1101 1901
મરચા 1401 6301
લસણ 111 356
ડુંગળી 61 431
ગુવારનું બી 681 1111
બાજરો 361 481
જુવાર 481 831
મકાઈ 461 521
મગ 876 1511
ચણા 776 901
વાલ 1326 2326
અડદ 726 1481
ચોળા/ચોળી 476 1076
મઠ 1201 1511
તુવેર 676 1451
સોયાબીન 961 1146
રાઈ 1131 1131
મેથી 701 1151
અજમો 1501 1701
ગોગળી 881 1141
સુરજમુખી 826 826
વટાણા 421 771

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1500થી 2000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1735
ઘઉં 450 541
ચણા 740 880
અડદ 1350 1482
તુવેર 1200 1419
મગફળી જીણી 1000 1650
મગફળી જાડી 950 1280
સીંગફાડા 1200 1488
એરંડા 1425 1425
તલ 2000 2965
તલ કાળા 2400 2825
જીરૂ 3500 4400
ધાણા 1500 2000
મગ 1090 1422
સીંગદાણા જાડા 1300 1500
સોયાબીન 1010 1140
ગુવાર 1000 1137

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2560થી 4588 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2806 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1691 1793
ઘઉં 486 600
તલ 1868 3182
મગફળી જીણી 1000 1456
જીરૂ 2560 4588
બાજરો 400 522
અડદ 700 1442
ચણા 651 909
એરંડા 1401 1401
ગુવારનું બી 700 1122
તલ કાળા 2000 2806
સોયાબીન 913 1077
રાયડો 942 1084

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1550થી 1757 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2581થી 3000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1757
મગફળી ૯નં. 1301 1750
મગફળી મઠડી 1200 1450
મગફળી જાડી 1025 1250
તલ 2581 3000
ઘઉં ટુકડા 421 636
બાજરો 432 572
જુવાર 630 761
સોયાબીન 890 1093
અડદ 700 1350
મગ 1027 3300
ચણા 600 840
ધાણા 1542 1652
મેથી 700 898
રાઈ 1141 1141
ચોળા 658 658

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2900થી 3090 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2702થી 2702 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1540 1771
શીંગ નં.૫ 1042 1328
શીંગ નં.૩૯ 1060 1182
શીંગ ટી.જે. 1040 1106
મગફળી જાડી 845 1269
જુવાર 549 582
બાજરો 380 531
ઘઉં 435 625
મકાઈ 492 566
અડદ 1000 1397
મગ 780 1630
સોયાબીન 1051 1111
ચણા 700 887
તલ 2900 3090
તલ કાળા 2702 2702
મેથી 900 900
ડુંગળી 70 370
ડુંગળી સફેદ 135 466
નાળિયેર (100 નંગ) 405 1818

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1788 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1700 1788
ઘઉં લોકવન 490 530
ઘઉં ટુકડા 495 585
જુવાર સફેદ 550 775
જુવાર પીળી 390 505
બાજરી 275 395
તુવેર 875 1423
ચણા પીળા 770 912
ચણા સફેદ 1800 2670
અડદ 1100 1490
મગ 1250 1556
વાલ દેશી 1850 2240
વાલ પાપડી 2250 2490
ચોળી 1100 1450
મઠ 1100 1550
વટાણા 455 865
કળથી 840 1090
સીંગદાણા 1600 1680
મગફળી જાડી 1070 1320
મગફળી જીણી 1050 1230
તલી 2920 3140
સુરજમુખી 811 1205
એરંડા 1310 1452
અજમો 1725 1940
સુવા 1225 1501
સોયાબીન 1000 1110
સીંગફાડા 1225 1575
કાળા તલ 2570 2830
લસણ 95 275
ધાણા 1650 1790
મરચા સુકા 1800 5800
ધાણી 1750 1980
વરીયાળી 2000 2000
જીરૂ 3700 4500
રાય 1100 1230
મેથી 940 1130
કલોંજી 1800 2420
રાયડો 1050 1170
રજકાનું બી 3400 3900
ગુવારનું બી 1120 1170

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *