અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 24-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 24-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1517 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1203 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1265થી રૂ. 1535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2749 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 345થી રૂ. 478 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 432થી રૂ. 660 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 487થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1830 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1053થી રૂ. 1315 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 2110 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1036થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2860થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2040થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1810થી રૂ. 2350 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 660થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10201517
શિંગ મઠડી8301201
શિંગ મોટી9451203
શિંગ ફાડા12651535
તલ સફેદ13002749
તલ કાળા29003000
બાજરો345478
જુવાર481790
ઘઉં ટુકડા432660
ઘઉં લોકવન445572
મકાઇ487500
અડદ17501830
ચણા10351231
ચણા દેશી10531315
તુવેર12252110
વાલ10001350
એરંડા10361084
જીરું2,8604,350
રાયડો740955
રાઈ8001055
ઇસબગુલ20402040
ધાણા11151615
ધાણી11901960
અજમા18102350
મેથી7301060
સોયાબીન800861
મરચા લાંબા6603000
વરીયાળી19001900
સુવા8001030
અમરેલી Amreli Apmc Rate 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment