સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવ Gold Price:

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,555 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -100નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,440 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -800નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,550 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -1,000 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,55,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -10,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,555રૂ. 6,655રૂ. -100
8 ગ્રામરૂ. 52,440રૂ. 53,240રૂ. -800
10 ગ્રામરૂ. 65,550રૂ. 66,550રૂ. -1,000
100 ગ્રામરૂ. 6,55,500રૂ. 6,65,500રૂ. -10,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,151 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -109 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,208 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -872 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક રૂ. 3300નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના (29-04-2024 ના) સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,510 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -1,090 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,15,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -10,900 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,151રૂ. 7,260રૂ. -109
8 ગ્રામરૂ. 57,208રૂ. 58,080રૂ. -872
10 ગ્રામરૂ. 71,510રૂ. 72,600રૂ. -1,090
100 ગ્રામરૂ. 7,15,100રૂ. 7,26,000રૂ. -10,900
gold price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,363 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -82 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 42,904 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -656 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,630 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -820 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,36,300 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -8,200 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,363રૂ. 5,445રૂ. -82
8 ગ્રામરૂ. 42,904રૂ. 43,560રૂ. -656
10 ગ્રામરૂ. 53,630રૂ. 54,450રૂ. -820
100 ગ્રામરૂ. 5,36,300રૂ. 5,44,500રૂ. -8,200
gold price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 1, 2024રૂ. 65,550 ( -1,000 )રૂ. 71,510 ( -1,090 )
Apr 30, 2024રૂ. 66,550 ( 0 )રૂ. 72,600 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 66,550 ( -300 )રૂ. 72,600 ( -330 )
Apr 28, 2024રૂ. 66,850 ( 0 )રૂ. 72,930 ( 0 )
Apr 27, 2024રૂ. 66,850 ( 200 )રૂ. 72,930 ( 220 )
Apr 26, 2024રૂ. 66,650 ( 400 )રૂ. 72,710 ( 440 )
Apr 25, 2024રૂ. 66,250 ( -350 )રૂ. 72,270 ( -380 )
Apr 24, 2024રૂ. 66,600 ( 450 )72,650 ( 490 )
Apr 23, 2024રૂ. 66,150 ( -1,400 )રૂ. 72,160 ( -1,530 )
Apr 22, 2024રૂ. 67,550 ( -500 )રૂ. 73,690 ( -550 )
gold price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment