સોનાના ભાવ આસમાને: સોનામાં રૂ. 7,600 નો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવ Gold Price:

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,625 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 70નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 560નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,250 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 700 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,62,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 7,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,625રૂ. 6,555રૂ. 70
8 ગ્રામરૂ. 53,000રૂ. 52,440રૂ. 560
10 ગ્રામરૂ. 66,250રૂ. 65,550રૂ. 700
100 ગ્રામરૂ. 6,62,500રૂ. 6,55,500રૂ. 7,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોના ના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,227 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 76 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,816 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 608 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,270 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 760 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,22,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 7,600 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,227રૂ. 7,151રૂ. 76
8 ગ્રામરૂ. 57,816રૂ. 57,208રૂ. 608
10 ગ્રામરૂ. 72,270રૂ. 71,510રૂ. 760
100 ગ્રામરૂ. 7,22,700રૂ. 7,15,100રૂ. 7,600
gold price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,421 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 58 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,368 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 464 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,210 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 580 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,42,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 5,800 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,421રૂ. 5,363રૂ. 58
8 ગ્રામરૂ. 43,368રૂ. 42,904રૂ. 464
10 ગ્રામરૂ. 54,210રૂ. 53,630રૂ. 580
100 ગ્રામરૂ. 5,42,100રૂ. 5,36,300રૂ. 5,800
gold price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 2, 2024રૂ. 66,250 ( 700 )રૂ. 72,270 ( 760 )
May 1, 2024રૂ. 65,550 ( -1,000 )રૂ. 71,510 ( -1,090 )
Apr 30, 2024રૂ. 66,550 ( 0 )રૂ. 72,600 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 66,550 ( -300 )રૂ. 72,600 ( -330 )
Apr 28, 2024રૂ. 66,850 ( 0 )રૂ. 72,930 ( 0 )
Apr 27, 2024રૂ. 66,850 ( 200 )રૂ. 72,930 ( 220 )
Apr 26, 2024રૂ. 66,650 ( 400 )રૂ. 72,710 ( 440 )
Apr 25, 2024રૂ. 66,250 ( -350 )72,270 ( -380 )
Apr 24, 2024રૂ. 66,600 ( 450 )રૂ. 72,650 ( 490 )
Apr 23, 2024રૂ. 66,150 ( -1,400 )રૂ. 72,160 ( -1,530 )
gold price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment