સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: છેલ્લાં બે દિવસમાં સોનામાં રૂ. 10,000 રૂપિયાનો જોરદાર ઉછાળો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,760 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 30નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,080 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 240નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 300 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,76,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 3,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,760રૂ. 6,730રૂ. 30
8 ગ્રામરૂ. 54,080રૂ. 53,840રૂ. 240
10 ગ્રામરૂ. 67,600રૂ. 67,300રૂ. 300
100 ગ્રામરૂ. 6,76,000રૂ. 6,73,000રૂ. 3,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,375 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 33 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 264 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,750 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 330 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,37,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 3,300 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,375રૂ. 7,342રૂ. 33
8 ગ્રામરૂ. 59,000રૂ. 58,736રૂ. 264
10 ગ્રામરૂ. 73,750રૂ. 73,420રૂ. 330
100 ગ્રામરૂ. 7,37,500રૂ. 7,34,200રૂ. 3,300
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,531 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 25 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 44,248 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 200 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,310 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 250 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,53,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,500 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,531રૂ. 5,506રૂ. 25
8 ગ્રામરૂ. 44,248રૂ. 44,048રૂ. 200
10 ગ્રામરૂ. 55,310રૂ. 55,060રૂ. 250
100 ગ્રામરૂ. 5,53,100રૂ. 5,50,600રૂ. 2,500
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Jun 7, 2024રૂ. 6,760 ( 30 )રૂ. 7,375 ( 33 )
Jun 6, 2024રૂ. 6,730 ( 70 )રૂ. 7,342 ( 77 )
Jun 5, 2024રૂ. 6,660 ( -20 )રૂ. 7,265 ( -22 )
Jun 4, 2024રૂ. 6,680 ( 70 )રૂ. 7,287 ( 76 )
Jun 3, 2024રૂ. 6,610 ( -40 )રૂ. 7,211 ( -44 )
Jun 2, 2024રૂ. 6,650 ( 0 )રૂ. 7,255 ( 0 )
Jun 1, 2024રૂ. 6,650 ( -20 )રૂ. 7,255 ( -21 )
May 31, 2024રૂ. 6,670 ( 0 )7,276 ( 0 )
May 30, 2024રૂ. 6,670 ( -40 )રૂ. 7,276 ( -44 )
May 29, 2024રૂ. 6,710 ( 25 )રૂ. 7,320 ( 27 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: છેલ્લાં બે દિવસમાં સોનામાં રૂ. 10,000 રૂપિયાનો જોરદાર ઉછાળો, જાણો આજના સોનાના ભાવ”

  1. Really I am very happy for you new reading . Your new is excellent in all new . I am yours group member I am proud of thi group

    Reply

Leave a Comment