સોનાના ભાવમાં 3300 રૂપિયાનું ગાબડું: હાલ સોનું ખરીદવું કે નહીં? જાણો આજના સોના-ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,725 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -30નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,800 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -240નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,250 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -300 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,72,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -3,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,725રૂ. 6,755રૂ. -30
8 ગ્રામરૂ. 53,800રૂ. 54,040રૂ. -240
10 ગ્રામરૂ. 67,250રૂ. 67,550રૂ. -300
100 ગ્રામરૂ. 6,72,500રૂ. 6,75,500રૂ. -3,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,336 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -33 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,688 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -264 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 2,200 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,360 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -330 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,33,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -3,300 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,336રૂ. 7,369રૂ. -33
8 ગ્રામરૂ. 58,688રૂ. 58,952રૂ. -264
10 ગ્રામરૂ. 73,360રૂ. 73,690રૂ. -330
100 ગ્રામરૂ. 7,33,600રૂ. 7,36,900રૂ. -3,300
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,502 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -25 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 44,016 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -200 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,020 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -250 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,50,200 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -2,500 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,502રૂ. 5,527રૂ. -25
8 ગ્રામરૂ. 44,016રૂ. 44,216રૂ. -200
10 ગ્રામરૂ. 55,020રૂ. 55,270રૂ. -250
100 ગ્રામરૂ. 5,50,200રૂ. 5,52,700રૂ. -2,500
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 11, 2024રૂ. 67,250 ( -300 )રૂ. 73,360 ( -330 )
May 10, 2024રૂ. 67,550 ( 1,400 )રૂ. 73,690 ( 1,530 )
May 9, 2024રૂ. 66,150 ( -100 )રૂ. 72,160 ( -110 )
May 8, 2024રૂ. 66,250 ( -100 )રૂ. 72,270 ( -110 )
May 7, 2024રૂ. 66,350 ( 300 )રૂ. 72,380 ( 330 )
May 6, 2024રૂ. 66,050 ( 200 )રૂ. 72,050 ( 220 )
May 5, 2024રૂ. 65,850 ( 0 )રૂ. 71,830 ( 0 )
May 4, 2024રૂ. 65,850 ( 100 )71,830 ( 100 )
May 3, 2024રૂ. 65,750 ( -500 )રૂ. 71,730 ( -540 )
May 2, 2024રૂ. 66,250 ( 700 )રૂ. 72,270 ( 760 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment