સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનાના ભાવમાં રૂ. 1,700 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,585 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 15નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,680 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 120નો ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,850 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 150 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,58,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 1,500 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,585રૂ. 6,570રૂ. 15
8 ગ્રામરૂ. 52,680રૂ. 52,560રૂ. 120
10 ગ્રામરૂ. 65,850રૂ. 65,700રૂ. 150
100 ગ્રામરૂ. 6,58,500રૂ. 6,57,000રૂ. 1,500

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,184 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 17 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,472 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 136 ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,840 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 170 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,18,400 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 1,700 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,184રૂ. 7,167રૂ. 17
8 ગ્રામરૂ. 57,472રૂ. 57,336રૂ. 136
10 ગ્રામરૂ. 71,840રૂ. 71,670રૂ. 170
100 ગ્રામરૂ. 7,18,400રૂ. 7,16,700રૂ. 1,700

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,388 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 12 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,104 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 96 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,880 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 120 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,38,800 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 1,200 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,388રૂ. 5,376રૂ. 12
8 ગ્રામરૂ. 43,104રૂ. 43,008રૂ. 96
10 ગ્રામરૂ. 53,880રૂ. 53,760રૂ. 120
100 ગ્રામરૂ. 5,38,800રૂ. 5,37,600રૂ. 1,200

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Jun 11, 2024રૂ. 6,585 ( 15 )રૂ. 7,184 ( 17 )
Jun 10, 2024રૂ. 6,570 ( 0 )રૂ. 7,167 ( 0 )
Jun 9, 2024રૂ. 6,570 ( 0 )રૂ. 7,167 ( 0 )
Jun 8, 2024રૂ. 6,570 ( -190 )રૂ. 7,167 ( -208 )
Jun 7, 2024રૂ. 6,760 ( 30 )રૂ. 7,375 ( 33 )
Jun 6, 2024રૂ. 6,730 ( 70 )રૂ. 7,342 ( 77 )
Jun 5, 2024રૂ. 6,660 ( -20 )રૂ. 7,265 ( -22 )
Jun 4, 2024રૂ. 6,680 ( 70 )7,287 ( 76 )
Jun 3, 2024રૂ. 6,610 ( -40 )રૂ. 7,211 ( -44 )
Jun 2, 2024રૂ. 6,650 ( 0 )રૂ. 7,255 ( 0 )
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment