સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 8,700 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવ Gold Price:

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,840 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 80નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,720 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 640નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,400 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 800 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,84,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 8,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,840રૂ. 6,760રૂ. 80
8 ગ્રામરૂ. 54,720રૂ. 54,080રૂ. 640
10 ગ્રામરૂ. 68,400રૂ. 67,600રૂ. 800
100 ગ્રામરૂ. 6,84,000રૂ. 6,76,000રૂ. 8,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,462 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 87 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,696 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 696 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 2,200 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 74,620 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 870 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,46,200 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 8,700 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,462રૂ. 7,375રૂ. 87
8 ગ્રામરૂ. 59,696રૂ. 59,000રૂ. 696
10 ગ્રામરૂ. 74,620રૂ. 73,750રૂ. 870
100 ગ્રામરૂ. 7,46,200રૂ. 7,37,500રૂ. 8,700

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,596 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 65 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 44,768 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 520 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,960 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 650 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,59,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 6,500 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,596રૂ. 5,531રૂ. 65
8 ગ્રામરૂ. 44,768રૂ. 44,248રૂ. 520
10 ગ્રામરૂ. 55,960રૂ. 55,310રૂ. 650
100 ગ્રામરૂ. 5,59,600રૂ. 5,53,100રૂ. 6,500
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 18, 2024રૂ. 6,840 ( 80 )રૂ. 7,462 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,760 ( -25 )રૂ. 7,375 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,785 ( 70 )રૂ. 7,402 ( 77 )
May 15, 2024રૂ. 6,715 ( 40 )રૂ. 7,325 ( 43 )
May 14, 2024રૂ. 6,675 ( -40 )રૂ. 7,282 ( -43 )
May 13, 2024રૂ. 6,715 ( -10 )રૂ. 7,325 ( -11 )
May 12, 2024રૂ. 6,725 ( 0 )રૂ. 7,336 ( 0 )
May 11, 2024રૂ. 6,725 ( -30 )7,336 ( -33 )
May 10, 2024રૂ. 6,755 ( 140 )રૂ. 7,369 ( 153 )
May 9, 2024રૂ. 6,615 ( -10 )રૂ. 7,216 ( -11 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment