સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનામાં રૂ. 5,400નો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,890 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 50નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,120 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 400નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,900 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 500 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,89,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 5,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,890રૂ. 6,840રૂ. 50
8 ગ્રામરૂ. 55,120રૂ. 54,720રૂ. 400
10 ગ્રામરૂ. 68,900રૂ. 68,400રૂ. 500
100 ગ્રામરૂ. 6,89,000રૂ. 6,84,000રૂ. 5,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,516 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 54 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,128 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 432 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 8,700 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 75,160 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 540 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,51,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 5,400 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,516રૂ. 7,462રૂ. 54
8 ગ્રામરૂ. 60,128રૂ. 59,696રૂ. 432
10 ગ્રામરૂ. 75,160રૂ. 74,620રૂ. 540
100 ગ્રામરૂ. 7,51,600રૂ. 7,46,200રૂ. 5,400
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,637 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 41 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 45,096 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 328 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 56,370 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 410 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,63,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 4,100 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,637રૂ. 5,596રૂ. 41
8 ગ્રામરૂ. 45,096રૂ. 44,768રૂ. 328
10 ગ્રામરૂ. 56,370રૂ. 55,960રૂ. 410
100 ગ્રામરૂ. 5,63,700રૂ. 5,59,600રૂ. 4,100
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 20, 2024રૂ. 6,890 ( 50 )રૂ. 7,516 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,840 ( 0 )રૂ. 7,462 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,840 ( 80 )રૂ. 7,462 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,760 ( -25 )રૂ. 7,375 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,785 ( 70 )રૂ. 7,402 ( 77 )
May 15, 2024રૂ. 6,715 ( 40 )રૂ. 7,325 ( 43 )
May 14, 2024રૂ. 6,675 ( -40 )રૂ. 7,282 ( -43 )
May 13, 2024રૂ. 6,715 ( -10 )7,325 ( -11 )
May 12, 2024રૂ. 6,725 ( 0 )રૂ. 7,336 ( 0 )
May 11, 2024રૂ. 6,725 ( -30 )રૂ. 7,336 ( -33 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment