ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 20-05-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 20-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1476 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 634 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 6541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 3981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1781 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 3801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 3551 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 101થી રૂ. 326 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1451થી રૂ. 2451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1161થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1591 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 831 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 3301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1346 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1276થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2911 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 294 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 1891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 1676 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 3391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011476
ઘઉં લોકવન450596
ઘઉં ટુકડા450634
મગફળી જીણી9111356
સિંગ ફાડીયા10511651
એરંડા / એરંડી7511106
જીરૂ35016541
ક્લંજી18013981
વરીયાળી11261401
ધાણા8011781
મરચા સૂકા પટ્ટો12013801
લસણ સુકું10913551
ડુંગળી લાલ101326
અડદ11111981
મઠ901901
તુવેર14512451
રાયડો751971
રાય11611181
મેથી8011591
સુવાદાણા15511551
કાંગ811831
મરચા8013301
મગફળી જાડી8211346
સફેદ ચણા12762191
તલ – તલી20012911
ધાણી9511901
ડુંગળી સફેદ100294
બાજરો411471
જુવાર451841
મકાઇ441551
મગ12211891
ચણા11011266
વાલ5011941
વાલ પાપડી15511676
ચોળા / ચોળી20013391
સોયાબીન851891
ગોગળી8511201
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 20-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment