સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનામાં રૂ. 6,500નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,830 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -60નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,640 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -480નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,300 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -600 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,83,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -6,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,830રૂ. 6,890રૂ. -60
8 ગ્રામરૂ. 54,640રૂ. 55,120રૂ. -480
10 ગ્રામરૂ. 68,300રૂ. 68,900રૂ. -600
100 ગ્રામરૂ. 6,83,000રૂ. 6,89,000રૂ. -6,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,451 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -65 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,608 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -520 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 8,700 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 74,510 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -650 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,45,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -6,500 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,451રૂ. 7,516રૂ. -65
8 ગ્રામરૂ. 59,608રૂ. 60,128રૂ. -520
10 ગ્રામરૂ. 74,510રૂ. 75,160રૂ. -650
100 ગ્રામરૂ. 7,45,100રૂ. 7,51,600રૂ. -6,500
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,588 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -49 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 44,704 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -392 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,880 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -490 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,58,800 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -4,900 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,588રૂ. 5,637રૂ. -49
8 ગ્રામરૂ. 44,704રૂ. 45,096રૂ. -392
10 ગ્રામરૂ. 55,880રૂ. 56,370રૂ. -490
100 ગ્રામરૂ. 5,58,800રૂ. 5,63,700રૂ. -4,900
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 21, 2024રૂ. 6,830 ( -60 )રૂ. 7,451 ( -65 )
May 20, 2024રૂ. 6,890 ( 50 )રૂ. 7,516 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,840 ( 0 )રૂ. 7,462 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,840 ( 80 )રૂ. 7,462 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,760 ( -25 )રૂ. 7,375 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,785 ( 70 )રૂ. 7,402 ( 77 )
May 15, 2024રૂ. 6,715 ( 40 )રૂ. 7,325 ( 43 )
May 14, 2024રૂ. 6,675 ( -40 )7,282 ( -43 )
May 13, 2024રૂ. 6,715 ( -10 )રૂ. 7,325 ( -11 )
May 12, 2024રૂ. 6,725 ( 0 )રૂ. 7,336 ( 0 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment