સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: છેલ્લાં 10 દિવસમાં સોનામાં રૂ. 11,500નો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, છેલ્લાં 10 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં રૂ. 11,500નો વધારો નોંધાયો છે. 10 દિવસ પહેલા 24 કેરેટ 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 1,33,600 હતો તે આજે વધીને રૂ. 1,45,100 થઈ ગયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,830 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,640 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,300 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,83,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,830રૂ. 6,830રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 54,640રૂ. 54,640રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 68,300રૂ. 68,300રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,83,000રૂ. 6,83,000રૂ. 0

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,451 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,608 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 8,700 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 74,510 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,45,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,451રૂ. 7,451રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 59,608રૂ. 59,608રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 74,510રૂ. 74,510રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 7,45,100રૂ. 7,45,100રૂ. 0
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,588 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 44,704 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,880 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,58,800 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,588રૂ. 5,588રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 44,704રૂ. 44,704રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 55,880રૂ. 55,880રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 5,58,800રૂ. 5,58,800રૂ. 0
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 22, 2024રૂ. 6,830 ( 0 )રૂ. 7,451 ( 0 )
May 21, 2024રૂ. 6,830 ( -60 )રૂ. 7,451 ( -65 )
May 20, 2024રૂ. 6,890 ( 50 )રૂ. 7,516 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,840 ( 0 )રૂ. 7,462 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,840 ( 80 )રૂ. 7,462 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,760 ( -25 )રૂ. 7,375 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,785 ( 70 )રૂ. 7,402 ( 77 )
May 15, 2024રૂ. 6,715 ( 40 )7,325 ( 43 )
May 14, 2024રૂ. 6,675 ( -40 )રૂ. 7,282 ( -43 )
May 13, 2024રૂ. 6,715 ( -10 )રૂ. 7,325 ( -11 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment