સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: છેલ્લાં ત્રણ દિવસમાં 20,800 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,640 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,120 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,400 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,64,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,640રૂ. 6,640રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 53,120રૂ. 53,120રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 66,400રૂ. 66,400રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,64,000રૂ. 6,64,000રૂ. 0

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,244 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,952 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,440 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,24,400 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,244રૂ. 7,244રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 57,952રૂ. 57,952રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 72,440રૂ. 72,440રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 7,24,400રૂ. 7,24,400રૂ. 0
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,433 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,464 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,330 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,43,300 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,433રૂ. 5,433રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 43,464રૂ. 43,464રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 54,330રૂ. 54,330રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 5,43,300રૂ. 5,43,300રૂ. 0
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 25, 2024રૂ. 6,640 ( 0 )રૂ. 7,244 ( 0 )
May 24, 2024રૂ. 6,640 ( -90 )રૂ. 7,244 ( -98 )
May 23, 2024રૂ. 6,730 ( -100 )રૂ. 7,342 ( -109 )
May 22, 2024રૂ. 6,830 ( 0 )રૂ. 7,451 ( 0 )
May 21, 2024રૂ. 6,830 ( -60 )રૂ. 7,451 ( -65 )
May 20, 2024રૂ. 6,890 ( 50 )રૂ. 7,516 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,840 ( 0 )રૂ. 7,462 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,840 ( 80 )7,462 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,760 ( -25 )રૂ. 7,375 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,785 ( 70 )રૂ. 7,402 ( 77 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment