ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટના ભાવ Gondal Apmc Rate 02-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 616 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 4776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1361થી રૂ. 1576 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 5901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 691થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 961થી રૂ. 1381 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 3251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1691 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 2776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1181થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011556
ઘઉં લોકવન450616
ઘઉં ટુકડા460700
મગફળી જીણી9111251
સિંગ ફાડીયા8001631
એરંડા / એરંડી9511171
જીરૂ35014776
ક્લંજી18003651
વરીયાળી13611576
મરચા સૂકા પટ્ટો6515901
ડુંગળી લાલ81341
તુવેર10002081
રાજગરો800881
રાયડો691951
રાય9011161
મેથી6511211
સુવાદાણા12511251
કાંગ9611381
મરચા7013251
મગફળી જાડી8011341
સફેદ ચણા11512091
ઇસબગુલ20012241
ડુંગળી સફેદ210260
બાજરો351501
જુવાર511931
મકાઇ431481
મગ15511651
ચણા10011141
વાલ5011531
વાલ પાપડી4911691
ચોળા / ચોળી6012776
ગોગળી7011041
વટાણા11811361
ગોંડલ માર્કેટના ભાવ Gondal Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment