ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (06-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 06-05-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 06-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 5021 સુધીના બોલાયા હતા.

ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3731 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 726થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 4301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 3271 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 101થી રૂ. 306 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 876થી રૂ. 976 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કારીજીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2926થી રૂ. 2926 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 3351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1390 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1206થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2641 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 2111 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 264 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 771 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1951થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011521
ઘઉં લોકવન470601
ઘઉં ટુકડા476611
મગફળી જીણી9211356
સિંગ ફાડીયા9001661
જીરૂ35015021
ક્લંજી20003731
વરીયાળી7261701
ધાણા10511901
મરચા સૂકા પટ્ટો7014301
લસણ સુકું9913271
ડુંગળી લાલ101306
અડદ9011861
મઠ876976
તુવેર11012341
રાયડો881951
રાય8001231
મેથી6761261
સુવાદાણા11011276
કાંગ600891
કારીજીરી29262926
સુરજમુખી911911
મરચા8013351
મગફળી જાડી8511390
સફેદ ચણા12061961
તલ – તલી20012641
ઇસબગુલ10762111
ધાણી11512151
ડુંગળી સફેદ200264
બાજરો351461
જુવાર491771
મકાઇ451451
મગ12011961
ચણા11011216
વાલ5011901
વાલ પાપડી19512301
ચોળા / ચોળી6511576
સોયાબીન451886
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 06-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment