ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 01-05-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 01-05-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1446 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 936થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2101થી રૂ. 3026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3301થી રૂ. 4661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3911 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1376 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 4101 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1381થી રૂ. 1711 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1211થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1241થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 150થી રૂ. 248 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 811 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1241થી રૂ. 1831 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011491
ઘઉં લોકવન460601
ઘઉં ટુકડા470600
મગફળી જીણી9111446
સિંગ ફાડીયા10001631
એરંડા / એરંડી9361096
તલ કાળા21013026
જીરૂ33014661
ક્લંજી25003911
વરીયાળી10611376
ધાણા10511951
મરચા સૂકા પટ્ટો6514101
લસણ સુકું9913051
ડુંગળી લાલ81301
અડદ13811711
મઠ10211091
તુવેર12112271
રાયડો901971
રાય11311131
મેથી7761241
સુરજમુખી981981
મરચા7512601
મગફળી જાડી8511351
સફેદ ચણા12412121
તલ – તલી18002601
ઇસબગુલ5511851
ધાણી11512101
ડુંગળી સફેદ150248
બાજરો491491
જુવાર451811
મકાઇ441481
મગ12411831
ચણા11011226
વાલ5011861
ચોળા / ચોળી10011701
સોયાબીન751871
વટાણા10811491
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment