રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (06-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 06-05-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 06-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 781 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 460 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1505થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1635થી રૂ. 1958 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1420થી રૂ. 2088 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2980 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 11700 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1635 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 1675 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1329 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1285 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અળશીના બજાર ભાવ રૂ. 1036થી રૂ. 1036 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 845થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1565 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3169 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1255થી રૂ. 1515 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1330 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1330 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3280થી રૂ. 3920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001561
ઘઉં લોકવન475555
ઘઉં ટુકડા480651
જુવાર સફેદ650781
જુવાર લાલ800930
જુવાર પીળી420460
બાજરી360470
તુવેર18502301
ચણા પીળા10601225
ચણા સફેદ15052040
અડદ16351958
મગ14202088
વાલ દેશી14002135
ચોળી20002980
મઠ103511700
વટાણા13001635
સીંગદાણા15901675
મગફળી જાડી11251329
મગફળી જીણી11251285
અળશી10361036
તલી23002700
સુરજમુખી551651
એરંડા9501097
અજમો15012800
સુવા13401650
સોયાબીન845890
સીંગફાડા11201565
કાળા તલ29003169
લસણ15003400
ધાણા12551515
મરચા સુકા11002500
ધાણી13011800
વરીયાળી12001950
જીરૂ4,1005,001
રાય11501,330
મેથી9501330
ઇસબગુલ17002401
કલોંજી32803920
રાયડો850970
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 06-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment