ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 20-03-2024 ના ગોંડલના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 20-03-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 726 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3801થી રૂ. 4826 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 6501 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 2511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 291 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 726થી રૂ. 1771 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 576થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1391થી રૂ. 1391 સુધીના બોલાયા હતા.

કારીજીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3051થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 3551 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 3701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 192થી રૂ. 238 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1361થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1641 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમાંના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 2551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 791થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011581
ઘઉં લોકવન440651
ઘઉં ટુકડા450726
મગફળી જીણી8001321
સિંગ ફાડીયા9211621
એરંડા / એરંડી8001191
જીરૂ38014826
ક્લંજી15003601
મરચા સૂકા પટ્ટો5516501
લસણ સુકું7512511
ડુંગળી લાલ71291
અડદ7261771
મઠ851851
તુવેર10012031
રાયડો881951
રાય10311141
મેથી5761211
કાંગ13911391
કારીજીરી30513051
સુરજમુખી821821
મરચા6013551
મગફળી જાડી7001266
મરચા સૂકા ઘોલર4513701
ડુંગળી સફેદ192238
બાજરો381381
જુવાર881951
મકાઇ481491
મગ13611951
વાલ4911641
ચોળા / ચોળી15001500
સોયાબીન825886
અજમાં7012551
ગોગળી7911101
વટાણા5001171
Gondal Apmc Rate
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment