રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 20-03-2024 ના રાજકોટના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Rajkot Apmc Rate

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 20-03-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 503થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 2125 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 995થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1784થી રૂ. 2033 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1610થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1232 સુધીના બોલાયા હતા.

તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1094થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2951 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2744થી રૂ. 3137 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2926 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1511થી રૂ. 2475 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1768 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 4832 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14001600
ઘઉં લોકવન482535
ઘઉં ટુકડા503590
જુવાર સફેદ830930
જુવાર લાલ10201100
જુવાર પીળી430550
બાજરી380450
તુવેર15512125
ચણા પીળા9951136
અડદ14501950
મગ17842033
વાલ દેશી8501640
વાલ પાપડી14001800
વટાણા11251475
સીંગદાણા16101700
મગફળી જાડી11001320
મગફળી જીણી10751232
તલી23502650
એરંડા10941159
અજમો24002951
સુવા12001530
સોયાબીન844876
સીંગફાડા11901570
કાળા તલ27443137
લસણ13502926
ધાણા12251911
મરચા સુકા13403600
ધાણી15112475
વરીયાળી14501768
જીરૂ4,1504,832
રાય11101,340
મેથી10501320
ઇસબગુલ18002400
કલોંજી28003621
રાયડો850940
Rajkot Apmc Rate
WhatsApp Group Join Now