ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 24-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 24-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3601થી રૂ. 4531 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 3851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1826 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 5101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 316 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1366 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 2221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2476 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 268 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 371થી રૂ. 401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 761 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 726 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

અરીઠાના બજાર ભાવ રૂ. 276થી રૂ. 731 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1721થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011491
ઘઉં લોકવન460611
ઘઉં ટુકડા465671
મગફળી જીણી9011281
સિંગ ફાડીયા9411611
એરંડા / એરંડી9811121
જીરૂ36014531
ક્લંજી23013851
વરીયાળી7511161
ધાણા9511826
મરચા સૂકા પટ્ટો5015101
ડુંગળી લાલ81316
અડદ10511821
તુવેર10512261
રાયડો871971
રાય9511121
મેથી7001341
કાંગ8311041
સુરજમુખી441971
મરચા6012251
મગફળી જાડી8511366
સફેદ ચણા12512221
તલ – તલી20002671
ધાણી11012476
ડુંગળી સફેદ210268
બાજરો371401
જુવાર351761
મકાઇ421491
મગ12012011
ચણા11011226
વાલ5012081
ચોળા / ચોળી601726
સોયાબીન800881
અરીઠા276731
ગોગળી10411111
વટાણા17211721
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment