રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 24-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 24-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1547 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 504થી રૂ. 583 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 706થી રૂ. 778 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 340થી રૂ. 428 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1218 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 2015 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3333 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1455થી રૂ. 1853 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1670 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1257 સુધીના બોલાયા હતા.

તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 681થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 868 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2954થી રૂ. 3184 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1270થી રૂ. 3280 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 902થી રૂ. 1591 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4390 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3210થી રૂ. 3742 સુધીના બોલાયા હતા. રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001547
ઘઉં લોકવન476530
ઘઉં ટુકડા504583
જુવાર સફેદ706778
જુવાર પીળી340428
બાજરી400500
તુવેર18002450
ચણા પીળા10851218
ચણા સફેદ15502250
અડદ17002021
મગ14001960
વાલ દેશી10502015
ચોળી30003333
મઠ10001225
વટાણા14551853
સીંગદાણા15751670
મગફળી જાડી11301340
મગફળી જીણી11201257
તલી23002660
સુરજમુખી5401170
એરંડા10101090
અજમો17002800
સુવા6811321
સોયાબીન841868
સીંગફાડા11501560
કાળા તલ29543184
લસણ12703280
ધાણા13511811
મરચા સુકા9002700
ધાણી13802060
વરીયાળી9021591
જીરૂ3,6504,390
રાય11301,370
મેથી9701370
ઇસબગુલ15002250
કલોંજી32103742
રાયડો885980
ગુવારનું બી9801011
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment