ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 27-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 27-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1166થી રૂ. 1511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 666 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 2976 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3351થી રૂ. 4601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3941 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1826 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 4601 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 3551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 2371 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2631 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 272 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 741 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1326થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11661511
ઘઉં લોકવન450576
ઘઉં ટુકડા460666
મગફળી જીણી8811276
સિંગ ફાડીયા9511621
એરંડા / એરંડી9011116
તલ કાળા23012976
જીરૂ33514601
ક્લંજી15003941
વરીયાળી10011491
ધાણા8011826
મરચા સૂકા પટ્ટો5014601
લસણ સુકું10413551
ડુંગળી લાલ81321
અડદ10811941
મઠ9001161
તુવેર12312371
રાયડો751951
રાય11311141
મેથી6511201
સુવાદાણા8001261
મગફળી જાડી8411340
સફેદ ચણા12512101
તલ – તલી22002631
ધાણી9012351
મરચા સૂકા ઘોલર6512801
ડુંગળી સફેદ210272
બાજરો381381
જુવાર441741
મકાઇ400471
મગ13262011
ચણા11011226
વાલ5011941
સોયાબીન801886
ગોગળી10211131
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment