ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 25-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 616 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 446થી રૂ. 641 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1406 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3201થી રૂ. 4451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2651થી રૂ. 3911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 301 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2331 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 576થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1366 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 150થી રૂ. 240 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 671થી રૂ. 731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1726થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11511501
ઘઉં લોકવન470616
ઘઉં ટુકડા446641
મગફળી જીણી9111406
સિંગ ફાડીયા11501551
એરંડા / એરંડી8211121
જીરૂ32014451
ક્લંજી26513911
વરીયાળી6761241
ધાણા11011876
મરચા સૂકા પટ્ટો5515001
ડુંગળી લાલ81301
અડદ8511901
મઠ10011001
તુવેર10012331
રાયડો9311021
રાય9511151
મેથી6001241
સુવાદાણા576951
કાંગ991991
મરચા6512301
મગફળી જાડી8611366
સફેદ ચણા12012101
તલ – તલી18002851
ઇસબગુલ5511421
ધાણી12012201
ડુંગળી સફેદ150240
બાજરો381411
જુવાર671731
મગ17261981
ચણા11011221
વાલ5011951
ચોળા / ચોળી15011501
સોયાબીન800891
ગોગળી8011011
વટાણા11011111
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment