ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 29-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 29-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 1436 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ લાલના બજાર ભાવ રૂ. 2151થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 3861 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 4501 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 3301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1026થી રૂ. 1026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 3401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવાર બીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 2171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2401થી રૂ. 2631 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 216થી રૂ. 272 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011521
ઘઉં લોકવન450581
ઘઉં ટુકડા460606
મગફળી જીણી8911436
સિંગ ફાડીયા8001561
એરંડા / એરંડી9011106
તલ લાલ21512151
જીરૂ30004471
ક્લંજી15013861
વરીયાળી10211331
ધાણા10001871
મરચા સૂકા પટ્ટો6014501
લસણ સુકું9913301
ડુંગળી લાલ71256
અડદ8111901
મઠ10261026
તુવેર10012361
રાયડો851961
રાય9111191
મેથી6511291
સુવાદાણા9511131
કાંગ811961
મરચા7013401
ગુવાર બી951951
મગફળી જાડી8511351
સફેદ ચણા12212171
તલ – તલી24012631
ઇસબગુલ18511851
ધાણી11002226
ડુંગળી સફેદ216272
બાજરો381411
જુવાર451821
મગ8012011
ચણા11011226
વાલ5012041
ચોળા / ચોળી9512351
સોયાબીન801876
ગોગળી7501181
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment