રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 29-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 29-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1573 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 532 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 740 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2435 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1440થી રૂ. 2045 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1540થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2005 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2175થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1204 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1935 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1318 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2330થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 720 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1528 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 887 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2952થી રૂ. 3249 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1775 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1284 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1881થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4056 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001573
ઘઉં લોકવન485532
ઘઉં ટુકડા492589
જુવાર સફેદ670740
જુવાર લાલ700850
જુવાર પીળી400470
બાજરી375450
તુવેર18002435
ચણા પીળા11601236
ચણા સફેદ15502155
અડદ14402045
મગ15401970
વાલ દેશી11001950
વાલ પાપડી15002005
ચોળી21752601
મઠ10501204
વટાણા15001935
સીંગદાણા15751700
મગફળી જાડી11001318
મગફળી જીણી11201265
તલી23302600
સુરજમુખી540720
એરંડા10151081
અજમો14502750
સુવા10501528
સોયાબીન861887
સીંગફાડા11201540
કાળા તલ29523249
લસણ12503600
ધાણા12501775
મરચા સુકા8002500
ધાણી13502011
વરીયાળી10001600
જીરૂ3,8004,451
રાય11501,340
મેથી9801284
ઇસબગુલ18002250
અશેરીયો18811881
કલોંજી36504056
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment