બંગાળના ડીપ ડિપ્રેશનની ગુજરાતમાં કેટલી અસર? પવનનું જોર વધતાં આ જિલ્લામાં એલર્ટ

Leave a Comment