જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર માર્કેટના ભાવ Jamjodhpur Apmc Rate 02-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1321થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4761 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2141 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2046થી રૂ. 2464 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2456થી રૂ. 2796 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 301થી રૂ. 386 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1411થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 971થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001171
મગફળી જાડી9501205
કપાસ13211581
જીરૂ40004,761
એરંડા10501136
તુવેર17002141
તલ20462464
તલ કાળા24562796
ધાણા10001600
ધાણી13502131
ઘઉં400550
બાજરો301386
ચણા10001111
કાબુલી ચણા12001981
અડદ14111821
જુવાર501836
રાયડો751951
મેથી9711156
સોયાબીન800861
સુવા10011206
જામજોધપુર માર્કેટના ભાવ Jamjodhpur Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment