જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના જામનગરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટના ભાવ Jamnagar Apmc Rate 02-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1505 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1420 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1395 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 3025 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4725 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 3640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2260 સુધીના બોલાયા હતા. ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2105 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10001580
બાજરો300505
ઘઉં435551
મગ14001505
તુવેર15002020
વાલ9251420
ચણા10001090
ચણા સફેદ16002055
મગફળી જીણી9501195
મગફળી જાડી10001190
એરંડા10501120
રાયડો800972
રાઈ10001395
લસણ8003025
જીરૂ2,5004,725
અજમો21003640
ધાણા10001550
ધાણી14002260
ઈસબગુલ20002105
જામનગર માર્કેટના ભાવ Jamnagar Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment