જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ માર્કેટના ભાવ Junagadh Apmc Rate 02-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 519 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 490 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1855 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2440 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1220થી રૂ. 1740 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1295 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં400519
ઘઉં ટુકડા450547
બાજરો300490
જુવાર700845
ચણા10301136
ચણા સફેદ12001855
અડદ16001880
તુવેર18002201
મગફળી જાડી10501288
એરંડા10001132
તલ20002440
જીરૂ4,0004,900
ધાણા12201740
સીંગદાણા જાડા12001425
સોયાબીન825901
રાઈ9001295
મેથી8501030
જુનાગઢ માર્કેટના ભાવ Junagadh Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment