જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 30-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 30-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 465 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2220 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1089 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1003 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 3045 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 55થી રૂ. 265 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ11001500
બાજરો370465
ઘઉં390541
મગ15001615
અડદ10001200
તુવેર16002220
વાલ15001700
મેથી7501180
ચણા10001240
ચણા સફેદ17002080
મગફળી જીણી10501190
મગફળી જાડી10001230
એરંડા10001089
રાયડો8401003
રાઈ10001350
લસણ10502900
જીરૂ2,6004,600
અજમો22503045
ધાણા10001450
ધાણી13001520
ડુંગળી સૂકી55265
સોયાબીન800860
રાજમા8401400
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment