રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 01-05-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 01-05-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1310થી રૂ. 1537 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 493થી રૂ. 548 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 645 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1930થી રૂ. 2392 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1678થી રૂ. 1944 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1815 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2192થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1520થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1282 સુધીના બોલાયા હતા.

તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 1008 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 985થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3025 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1568 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 874 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2940થી રૂ. 3222 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3950થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1870થી રૂ. 2280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 2025થી રૂ. 2025 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 3950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13101537
ઘઉં લોકવન493548
ઘઉં ટુકડા510645
જુવાર સફેદ650750
જુવાર પીળી400470
બાજરી370515
તુવેર19302392
ચણા પીળા11501240
ચણા સફેદ14002300
અડદ16781944
મગ15002100
વાલ દેશી10001815
ચોળી21922401
મઠ10001250
વટાણા15201750
સીંગદાણા15751680
મગફળી જાડી11401325
મગફળી જીણી11201282
તલી23002680
સુરજમુખી4501008
એરંડા9851087
અજમો20003025
સુવા11801568
સોયાબીન825874
સીંગફાડા12001570
કાળા તલ29403222
લસણ14003200
ધાણા11501600
મરચા સુકા8252400
ધાણી13501800
વરીયાળી9801760
જીરૂ3,9504,600
રાય11401,370
મેથી9501288
ઇસબગુલ18702280
અશેરીયો20252025
કલોંજી32003950
રાયડો885981
રજકાનું બી35004000
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment