રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 18-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1534 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 436 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2418 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1310થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1390થી રૂ. 2035 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1915 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1675 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1369 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા.

તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2670 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 660 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 865થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2811થી રૂ. 3120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 2950 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1740 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2830થી રૂ. 3542 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.12801534
ઘઉં લોકવન481530
ઘઉં ટુકડા500650
જુવાર સફેદ700836
જુવાર લાલ800850
જુવાર પીળી400436
બાજરી375440
તુવેર16002418
ચણા સફેદ17002300
અડદ13101970
મગ13902035
વાલ દેશી7301800
વાલ પાપડી11002200
મઠ10001200
વટાણા11001915
સીંગદાણા15751675
મગફળી જાડી11101369
મગફળી જીણી11301248
તલી24002670
સુરજમુખી540660
એરંડા10001074
અજમો18502235
સુવા9751100
સોયાબીન865890
સીંગફાડા11501560
કાળા તલ28113120
લસણ12802950
ધાણા12511740
મરચા સુકા10003300
ધાણી13502121
વરીયાળી9501600
જીરૂ3,5004,220
રાય11801,380
મેથી9001400
ઇસબગુલ18002250
અશેરીયો12251225
કલોંજી28303542
રાયડો880960
રજકાનું બી34003600
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment