રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 22-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 522 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 559 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 456 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2386 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2009 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1452થી રૂ. 2054 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1675 સુધીના બોલાયા હતા.

કળથીના બજાર ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1293 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અળશીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2707 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 876થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2950થી રૂ. 3175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 3050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2021 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1440 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3625થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001561
ઘઉં લોકવન480522
ઘઉં ટુકડા496559
જુવાર સફેદ650790
જુવાર લાલ750900
જુવાર પીળી400500
બાજરી390456
તુવેર15002386
ચણા પીળા10901210
ચણા સફેદ16502280
અડદ15002009
મગ14522054
વાલ દેશી11002050
વાલ પાપડી16002151
ચોળી27002901
મઠ10001250
વટાણા11101675
કળથી
સીંગદાણા15751650
મગફળી જાડી11201293
મગફળી જીણી11101245
અળશી700700
તલી20002707
સુરજમુખી651651
એરંડા10101110
અજમો9002200
સુવા9901150
સોયાબીન876890
સીંગફાડા11501525
કાળા તલ29503175
લસણ12803050
ધાણા12501751
મરચા સુકા8002500
ધાણી13502021
વરીયાળી11001440
જીરૂ3,6254,350
રાય11401,360
મેથી9501300
રાયડો870984
રજકાનું બી31003100
ગુવારનું બી10111011
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment