ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 22-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1506 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 3721 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1826 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 4801 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2761 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 264 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 761 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 2161 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 2081થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 2076 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011506
ઘઉં લોકવન450571
ઘઉં ટુકડા460651
મગફળી જીણી9411501
સિંગ ફાડીયા8411581
એરંડા / એરંડી9511131
તલ કાળા28002800
જીરૂ35004531
ક્લંજી16513721
વરીયાળી9911151
ધાણા9511826
મરચા સૂકા પટ્ટો5014801
ડુંગળી લાલ81271
અડદ10811971
તુવેર10112361
રાયડો951971
રાય11011171
મેથી5001221
કાંગ5001051
સુરજમુખી701701
મગફળી જાડી8711361
સફેદ ચણા12512121
તલ – તલી10002761
ઇસબગુલ7002026
ધાણી10512151
મરચા સૂકા ઘોલર6012751
ડુંગળી સફેદ210264
બાજરો381461
જુવાર381761
મકાઇ461461
મગ12012121
ચણા11011216
વાલ5012161
વાલ પાપડી20812081
ચોળા / ચોળી6762076
સોયાબીન800891
અજમાં600600
ગોગળી7211221
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment