રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 20-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 20-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1410થી રૂ. 1519 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 486થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 602 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 720થી રૂ. 780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2387 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1625થી રૂ. 2155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1975 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 3504થી રૂ. 3901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1375થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1353 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા.

તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2510થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 810 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 893 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1261થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1375થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3270થી રૂ. 3630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14101519
ઘઉં લોકવન486515
ઘઉં ટુકડા490602
જુવાર સફેદ720780
જુવાર લાલ750850
જુવાર પીળી430480
બાજરી400435
તુવેર15002387
ચણા પીળા10851220
ચણા સફેદ16252155
અડદ15902001
મગ14501975
વાલ દેશી12002150
ચોળી35043901
વટાણા13752000
સીંગદાણા15751690
મગફળી જાડી11001353
મગફળી જીણી11301248
તલી25102800
સુરજમુખી630810
એરંડા10251095
અજમો24002400
સુવા9751230
સોયાબીન875893
સીંગફાડા11201570
કાળા તલ29003240
લસણ12303000
ધાણા12611751
મરચા સુકા8002600
ધાણી13752251
વરીયાળી9301700
જીરૂ3,6004,300
રાય11301,350
મેથી9701370
ઇસબગુલ19002360
અશેરીયો12251490
કલોંજી32703630
રાયડો870970
રજકાનું બી31004500
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment