ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 30-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 30-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1536 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 6801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 276 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 961થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 576થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 996 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 3701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 170થી રૂ. 256 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 391થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1926 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

અરીઠાના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011536
ઘઉં લોકવન460580
ઘઉં ટુકડા470606
મગફળી જીણી9011411
સિંગ ફાડીયા11001651
એરંડા / એરંડી7001101
જીરૂ30004481
ક્લંજી15003891
વરીયાળી7511251
ધાણા10011821
મરચા સૂકા પટ્ટો6516801
ડુંગળી લાલ81276
અડદ9211761
મઠ9911061
તુવેર11712341
રાયડો961971
રાય11111111
મેથી5761351
કાંગ801996
મરચા7013701
મગફળી જાડી8611356
સફેદ ચણા12512191
તલ – તલી20012621
ધાણી11012026
ડુંગળી સફેદ170256
બાજરો391481
જુવાર441851
મકાઇ461481
મગ9011981
ચણા11011226
વાલ5011926
ચોળા / ચોળી7763051
સોયાબીન700871
અરીઠા821881
કળથી6261501
વટાણા6011301
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment