આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/03/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 16/03/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 992થી રૂ. 1585 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1343 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1428થી રૂ. 1428 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1062થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2460થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 674 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 436થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1258થી રૂ. 1359 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3710થી રૂ. 5460 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 2530 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1320થી રૂ. 2580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 835 સુધીના બોલાયા હતા. મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 5410 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 3080થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 830 સુધીના બોલાયા હતા. મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 5810 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 16/03/2024 Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9921585
શિંગ મઠડી10701236
શિંગ મોટી11201343
શિંગ દાણા14281428
શિંગ ફાડા10621471
તલ સફેદ24602500
તલ કાશ્મીરી42004200
બાજરો300400
જુવાર9001015
ઘઉં ટુકડા405674
ઘઉં લોકવન400562
મકાઇ436500
ચણા8201156
ચણા દેશી12581359
તુવેર10201950
એરંડા11001130
જીરું3,7105,460
રાયડો860885
રાઈ10001280
ધાણા12301915
ધાણી13702530
અજમા30803100
મેથી10801080
સોયાબીન800830
મરચા લાંબા9505810
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment