આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 18/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 18/11/2022 શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2400થી 4485 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1170થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1930
જુવાર 400 675
બાજરો 370 489
ઘઉં 450 575
મગ 800 905
અડદ 900 1495
ચોળી 1100 1300
ચણા 825 890
મગફળી જીણી 1000 1950
મગફળી જાડી 900 1250
એરંડા 1200 1419
તલ 2600 3200
રાયડો 1050 1141
લસણ 50 200
જીરૂ 2400 4485
અજમો 1170 4400
ડુંગળી 125 405
મરચા સૂકા 2500 6600
સોયાબીન 900 1073
વટાણા 500 765

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3001થી 4481 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2021 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 490 562
ઘઉં ટુકડા 496 570
કપાસ 1751 1861
શીંગ ફાડા 801 1601
એરંડા 1111 1431
તલ 2601 3311
જીરૂ 3001 4481
ઈસબગુલ 1751 2601
કલંજી 1501 2461
ધાણા 1000 2021
ધાણી 1100 1911
લસણ 101 311
ડુંગળી 66 411
ગુવારનું બી 971 1061
બાજરો 441 441
જુવાર 491 721
મકાઈ 371 451
મગ 1021 1511
ચણા 781 881
વાલ 1381 2301
અડદ 701 1531
ચોળા/ચોળી 1076 1351
મઠ 1511 1581
તુવેર 776 1441
સોયાબીન 921 1141
રાયડો 851 1151
રાઈ 1100 1161
મેથી 826 1051
ગોગળી 1041 1161
અજમો 1701 1701
ગોગળી 791 1141
કાળી જીરી 1976 1976
સુરજમુખી 891 1101
વટાણા 431 911

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4200 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2046 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1675 1814
ઘઉં 400 521
ઘઉં ટુકડા 430 553
બાજરો 300 442
જુવાર 575 660
મકાઈ 456 620
ચણા 750 894
અડદ 1300 1565
તુવેર 1000 1428
મગફળી જીણી 1050 1560
મગફળી જાડી 1000 1270
એરંડા 1425 1425
તલ 2500 3333
તલ કાળા 2250 2768
જીરૂ 3800 4200
ઈસબગુલ 2351 2351
ધાણા 1750 2046
મગ 1100 1481
સીંગદાણા જાડા 1300 1552
સોયાબીન 1000 1151
મેથી 800 948
વટાણા 720 720
ગુવાર 1040 1040

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4536 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2155થી 3000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1750 1920
ઘઉં 496 576
તલ 2401 3183
મગફળી જીણી 920 1422
જીરૂ 2640 4536
અડદ 1300 1460
ચણા 666 828
ગુવારનું બી 1000 1076
તલ કાળા 2155 3000
સોયાબીન 953 1077
મેથી 650 850

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1851 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2250થી 3071 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1851
મગફળી ૯નં. 1350 1755
મગફળી મઠડી 1200 1470
મગફળી જાડી 1025 1250
તલ 2250 3071
ઘઉં ટુકડા 445 621
બાજરો 380 567
જુવાર 382 530
સોયાબીન 1068 1107
અડદ 875 1442
મગ 834 3451
ચણા 834 918
ચોળા 381 1430

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2800થી 3203 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2500થી 2815 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1652 1851
શીંગ નં.૫ 1090 1408
શીંગ નં.૩૯ 1042 1217
શીંગ ટી.જે. 1075 1136
મગફળી જાડી 1000 1321
જુવાર 852 852
બાજરો 405 525
ઘઉં 425 638
જીરૂ 2590 2590
અડદ 1000 1852
મગ 788 1240
સોયાબીન 952 1105
ચણા 711 960
તલ 2800 3203
તલ કાળા 2500 2815
તુવેર 651 1200
રાઈ 1120 1120
ડુંગળી 100 381
ડુંગળી સફેદ 150 482
નાળિયેર (100 નંગ) 576 1632

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3740થી 4554 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1800થી 1887 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1800 1887
ઘઉં લોકવન 480 535
ઘઉં ટુકડા 490 585
જુવાર સફેદ 550 785
જુવાર પીળી 385 470
બાજરી 290 395
તુવેર 1080 1300
ચણા પીળા 730 884
ચણા સફેદ 1700 2450
અડદ 1167 1540
મગ 1260 1485
વાલ દેશી 1850 2221
વાલ પાપડી 2060 2535
ચોળી 1000 1441
મઠ 1200 1600
વટાણા 465 828
કળથી 750 1125
સીંગદાણા 1600 1690
મગફળી જાડી 1050 1375
મગફળી જીણી 1030 1235
અળશી 1050 1230
તલી 2850 3165
સુરજમુખી 811 1185
એરંડા 1250 1432
અજમો 1625 1960
સુવા 1311 1535
સોયાબીન 980 1100
સીંગફાડા 1240 1585
કાળા તલ 2560 2800
લસણ 90 260
ધાણા 1860 1930
મરચા સુકા 1500 6500
ધાણી 1890 2040
વરીયાળી 2000 2300
જીરૂ 3740 4554
રાય 1050 1215
મેથી 900 1100
કલોંજી 2000 2445
રાયડો 1000 1160
રજકાનું બી 3500 4450
ગુવારનું બી 1030 1100

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *