સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, 6000 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,460 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 50નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,680 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 400નો ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 64,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 500 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,46,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 5,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,460રૂ. 6,410રૂ. 50
8 ગ્રામરૂ. 51,680રૂ. 51,280રૂ. 400
10 ગ્રામરૂ. 64,600રૂ. 64,100રૂ. 500
100 ગ્રામરૂ. 6,46,000રૂ. 6,41,000રૂ. 5,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,047 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 60 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 56,376 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 480 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 7600નો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 70,470 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 600 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,04,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 6,000 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,047રૂ. 6,987રૂ. 60
8 ગ્રામરૂ. 56,376રૂ. 55,896રૂ. 480
10 ગ્રામરૂ. 70,470રૂ. 69,870રૂ. 600
100 ગ્રામરૂ. 7,04,700રૂ. 6,98,700રૂ. 6,000

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,285 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 41 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 42,280 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 328 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 2700 નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,850 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 410 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,28,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 4,100 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,285રૂ. 5,244રૂ. 41
8 ગ્રામરૂ. 42,280રૂ. 41,952રૂ. 328
10 ગ્રામરૂ. 52,850રૂ. 52,440રૂ. 410
100 ગ્રામરૂ. 5,28,500રૂ. 5,24,400રૂ. 4,100

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Apr 4, 2024રૂ. 64,600 ( 500 )રૂ. 70,470 ( 600 )
Apr 3, 2024રૂ. 64,100 ( 750 )રૂ. 69,870 ( 760 )
Apr 2, 2024રૂ. 63,350 ( -250 )રૂ. 69,110 ( -270 )
Apr 1, 2024રૂ. 63,600 ( 850 )રૂ. 69,380 ( 930 )
Mar 31, 2024રૂ. 62,750 ( 0 )રૂ. 68,450 ( 0 )
Mar 30, 2024રૂ. 62,750 ( -250 )રૂ. 68,450 ( -280 )
Mar 29, 2024રૂ. 63,000 ( 1,300 )રૂ. 68,730 ( 1,420 )
Mar 28, 2024રૂ. 61,700 ( 350 )67,310 ( 380 )
Mar 27, 2024રૂ. 61,350 ( 200 )રૂ. 66,930 ( 220 )
Mar 26, 2024રૂ. 61,150 ( -100 )રૂ. 66,710 ( -110 )
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment