ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (02-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 02-05-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 02-05-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1456 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4661 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 3801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1381થી રૂ. 1776 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 2991 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 76થી રૂ. 266 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1161થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2291 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 926થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કારીજીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2976થી રૂ. 2976 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 1371 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 2071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 1826થી રૂ. 2581 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 256 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 391થી રૂ. 401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 721 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 791થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011501
ઘઉં લોકવન470572
ઘઉં ટુકડા480621
મગફળી જીણી9311456
સિંગ ફાડીયા10001661
એરંડા / એરંડી9511091
જીરૂ35004661
ક્લંજી13003801
વરીયાળી13811776
ધાણા9511821
લસણ સુકું9912991
ડુંગળી લાલ76266
અડદ11611901
મઠ11011101
તુવેર11012291
રાયડો871971
રાય9261141
મેથી5001221
સુવાદાણા12211341
કાંગ10001000
કારીજીરી29762976
મગફળી જાડી8711371
સફેદ ચણા12312071
તલ – તલી18262581
ઇસબગુલ13001851
ધાણી10512101
ડુંગળી સફેદ180256
બાજરો391401
જુવાર400721
મકાઇ441511
મગ8001851
ચણા11011231
વાલ5011941
ચોળા / ચોળી4761251
સોયાબીન791866
ગોગળી7761250
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment