ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 13-05-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1536 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 666 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 1346 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ લાલના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2651થી રૂ. 3981 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 7101 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 3451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 101થી રૂ. 316 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1211થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 1671 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કારીજીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2951થી રૂ. 2951 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 3301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી નવીના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી 66ના બજાર ભાવ રૂ. 1891થી રૂ. 1891 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2251થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2076 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 170થી રૂ. 246 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11511536
ઘઉં લોકવન450590
ઘઉં ટુકડા450666
મગફળી જીણી8311346
સિંગ ફાડીયા10011621
એરંડા / એરંડી8511091
તલ લાલ30003000
જીરૂ30005611
ક્લંજી26513981
વરીયાળી7511321
ધાણા8001751
મરચા સૂકા પટ્ટો8017101
લસણ સુકું10013451
ડુંગળી લાલ101316
અડદ12001961
તુવેર12112361
રાયડો941991
રાય11311231
મેથી7761671
કાંગ911911
કારીજીરી29512951
સુરજમુખી651981
મરચા9513301
મગફળી જાડી8501341
સફેદ ચણા12212081
મગફળી નવી11251246
મગફળી 6618911891
તલ – તલી22512851
ધાણી10002076
ડુંગળી સફેદ170246
બાજરો381491
જુવાર351731
મકાઇ431501
મગ12261901
ચણા11011241
વાલ5111901
વાલ પાપડી5111901
ચોળા / ચોળી9762861
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment