જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 13-05-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 488 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1986 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2336 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2836 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3074 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1425 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1620થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1395થી રૂ. 1395 સુધીના બોલાયા હતા. વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં475555
ઘઉં ટુકડા480525
બાજરો400488
ચણા11001231
ચણા સફેદ12001356
અડદ17001986
તુવેર18002336
મગફળી જાડી10501288
સીંગફાડા13001530
એરંડા10001092
તલ26002836
તલ કાળા28003074
જીરૂ5,1005,555
ઈસબગુલ25002500
ધાણા12001425
મગ16002030
સીંગદાણા જાડા16201620
સોયાબીન825906
મેથી8001080
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment