રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 25-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1320થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 518 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 787 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 460 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2436 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2565થી રૂ. 3311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1580થી રૂ. 1675 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 873 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2860થી રૂ. 3155 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 3111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1375થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1375થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 4450 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 3901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13201570
ઘઉં લોકવન475518
ઘઉં ટુકડા498558
જુવાર સફેદ670787
જુવાર લાલ800880
જુવાર પીળી400460
બાજરી380450
તુવેર18002436
ચણા પીળા10901225
ચણા સફેદ15502240
અડદ16001900
મગ15901961
વાલ દેશી10002000
ચોળી25653311
મઠ10001225
વટાણા13001900
સીંગદાણા15801675
મગફળી જાડી11001310
મગફળી જીણી11201245
તલી22002600
સુરજમુખી4501080
એરંડા10051097
અજમો17002300
સુવા9501301
સોયાબીન851873
સીંગફાડા11601565
કાળા તલ28603155
લસણ12503111
ધાણા13751780
મરચા સુકા9002700
ધાણી13752251
વરીયાળી9001600
જીરૂ3,7504,450
રાય11201,380
મેથી9501350
ઇસબગુલ18002250
કલોંજી34003901
રાયડો880985
રજકાનું બી34004000
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment