જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 01-05-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 01-05-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 365થી રૂ. 455 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 395થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2390 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 1605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1072 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1365 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 3120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 4725 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2205થી રૂ. 3605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 75થી રૂ. 240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1905થી રૂ. 2290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 855 સુધીના બોલાયા હતા. રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1890 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ8251500
બાજરો365455
ઘઉં395550
મગ15001620
તુવેર8002090
મઠ10001200
ચોળી20002390
વાલ13401605
મેથી8001200
ચણા11001231
ચણા સફેદ17002120
મગફળી જીણી10501190
મગફળી જાડી10001245
એરંડા10001072
રાયડો8401015
રાઈ10001365
લસણ10503120
જીરૂ2,6004,725
અજમો22053605
ધાણા10001400
ધાણી12001700
ડુંગળી સૂકી75240
ઈસબગુલ19052290
સોયાબીન800855
રાજમા18001890
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment