આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 29/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 29/10/2022 ને શનિવારના તળાજા, ગોંડલ, જુનાગઢ, બોટાદ, મહુવા અને અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીનો ભાવ રૂ. 1250થી 1700 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ તળાજામાં મગનો ભાવ રૂ. 2001થી 2001 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1450 1627
મગફળી જીણી 1250 1700
મગફળી જાડી 1050 1311
તલ 2382 2750
એરંડા 1270 1270
ઘઉં ટુકડા 422 441
બાજરો 445 445
જુવાર 373 600
સોયાબીન 940 956
અડદ 1271 1346
મગ 2001 2001
ચણા 662 662
મેથી 896 896

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3201થી 4451 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 500
ઘઉં ટુકડા 420 550
કપાસ 1001 1696
શીંગ ફાડા 1051 1641
તલ 2100 2651
કાળા તલ 2000 2601
જીરૂ 3201 4451
કલંજી 951 2261
ધાણા 1000 2211
ધાણી 1100 2241
લસણ 81 376
ડુંગળી 81 486
બાજરો 311 311
જુવાર 600 721
મકાઈ 451 531
મગ 901 1511
ચણા 786 871
વાલ 1161 2281
અડદ 811 1531
ચોળા/ચોળી 901 901
મઠ 1041 1041
તુવેર 900 1531
રાયડો 1051 1051
રાઈ 971 971
મેથી 851 1041
ગોગળી 661 1171
કાળી જીરી 1701 2276
વટાણા 701 941

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 3600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2222 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 519
બાજરો 342 342
ચણા 750 960
અડદ 1120 1599
તુવેર 1300 1528
મગફળી જીણી 1000 1530
મગફળી જાડી 900 1270
તલ 2270 2509
તલ કાળા 2370 2621
જીરૂ 3600 3600
ઈસબગુલ 650 650
ધાણા 1800 2222
મગ 600 1450
સીંગદાણા જાડા 1350 1350
સોયાબીન 880 1024
રાઈ 930 930
મેથી 500 930

 

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2675થી 4240 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2175થી 2800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 519
મગફળી 1000 1200
કપાસ 1590 1771
તલ (સફેદ) 2000 2560
કાળા તલ 2175 2800
જીરું 2675 4240
ચણા 770 876

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2130થી 2130 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2564થી 2568 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1141 1650
શીંગ મગડી 1078 1198
શીંગ નં.૩૯ 940 1221
શીંગ ટી.જે. 1136 1285
મગફળી જાડી 985 1371
જુવાર 450 661
બાજરો 429 485
ઘઉં 512 619
મકાઈ 498 498
અડદ 999 1201
મગ 1251 1251
સોયાબીન 795 981
ધાણા 2130 2130
ચણા 660 907
તલ 2502 2557
તલ કાળા 2564 2568
તુવેર 1178 1178
ડુંગળી 93 434
ડુંગળી સફેદ 174 452

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

અ‍મરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, અ‍મરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 1400થી 2727 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1950થી 2470 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1585 1766
શિંગ મઠડી 1042 1276
શિંગ મોટી 825 1280
શિંગ દાણા 1400 1652
તલ સફેદ 1400 2727
તલ કાળા 1950 2470
તલ કાશ્મીરી 2339 2440
બાજરો 366 402
જુવાર 375 375
ઘઉં ટુકડા 461 523
ઘઉં લોકવન 501 501
ચણા 626 888
સોયાબીન 815 1017

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *